Seminar z filozofie o cnostiach
(SEMFC)

Seminár pojednáva o cnostiach podľa dvoch autorov: A. Hlinka a J. Herbut. Seminár sa ukončí zodpovedaním otázok a napísaním úvahy.