Kultúrna antropológia
(KA)

Kurz približuje základné antropologické koncepty kultúry, dynamiku sociálno-kultúrnych procesov i mechanizmov fungovania spoločnosti, vzťahy medzi jedincom a kultúrou, adaptačné stratégie, ekonomické systémy, príbuzenské systémy a niektoré náboženské javy i kultúrnosociálne problémy, základné cieľe i metódy terénneho výskumu a jeho etické aspekty.